Huawei Air Blower được tìm thấy vào năm 1989.
Ngôn ngữ